• יו"ר: ד"ר ברוך קפלן
  • מזכיר: ד"ר חגי לנדוב
  • גזבר: ד"ר אריה ליפשיץ
  • חברי ועד: ד"ר להבית אקרמן
  • ד"ר ריאד קאסם
  • ועדת ביקורת: ד"ר אביקם הראל, ד"ר אילן כץ ,ד"ר דוד צמח
תקנון החברה הישראלית לכירורגיה דרמטולוגית

סעיף 1: שם החברה:

"ההסתדרות הרפואית בישראל-החברה הישראלית לכירורגיה דרמטולוגית"
The Israel medical association-Israel society for dermatologic surgery

סעיף 2: תוקף וסמכות:

החברה היא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (להלן: "הר"י) ומוקמת בתוקף תקנות ההסתדרות הרפואית בישראל ויונקת סמכויות מתקנות אלו. כל תקנה מתקנות החברה הישראלית לכירורגיה דרמטולוגית שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנות ה.ר.י. בטלה מעקרה. כל החלטה שתתקבל באיפה הכללית של החברה ו/או המוסדות המנהלים והמבקרים המתנגדת ו/או סותרת ו/או אינה מתיישבת עם החלטת מוסדות ה.ר.י. המרכזיים בטלה.
שמה של החברה בכל מסמך רשמי, הנחיה קלינית, נייר עמדה, הזמנה לכנס מדעי וכיו"ב פרסומים מטעם החברה, יכלול את שם ההסתדרות הרפואית בישראל בצורה מפורשת.

סעיף 3: מטרות:

לעודד, לקדם, ולפתח ידע בכירורגיה דרמטולוגית.

לשפר לרמה הגבוהה ביותר האפשרית את הטיפול בחולה, החינוך הרפואי והמחקר בכירורגיה דרמטולוגית.

לעודד את העניין הציבורי בכירורגיה דרמטולוגית ולשמש כבמה להחלפת דעות בכירורגיה דרמטולוגית והמדעים הבסיסיים הנלווים אליה.

לארגן פגישות מדעיות, ימי עיון וכנסים ארציים ובינלאומיים בארץ.

לקשר קשרים עם עמיתים בחו"ל, לרבות עם החברה הבינלאומית לכירורגיה דרמטולוגית.

החברה הישראלית לכירורגיה דרמטולוגית היא גוף מדעי ללא מטרות רווחיות כספיות.

סעיף 4: חברות בחברה :

חברות בחברה בישראלית לכירורגיה דרמטולוגית היא זכות ולא חובה ומותנית בחברות בה.ר.י ( למעט חבר שלא מן המניין וחבר כבוד)

4.1 סוגי החברים: א. חבר מן המניין

ב. חבר מן המניין זוטר

ג. חבר נלווה

ד. חבר שלא מן המניין

ה. חבר כבוד

חבר מן המניין

כחבר מן המניין יוכל להתקבל רק רופא חבר בהסתדרות הרפואית בעל תעודת מומחה ישראלית ברפואת עור ומין. חבר מן המניין יהיה בעל זכויות חברות מלאות, בעל זכות להשתתף בפגישות ודיונים של החברה, בעל זכות הצבעה ובעל הזכות להיבחר לתפקיד כלשהו בחברה או במוסדותיה.

חבר מן המניין זוטר

כחבר מן המניין זוטר יוכלו להתקבל רופאים חברי הר"י המתמחים ברפואת עור ומין.  יוכלו ליהנות מכל הזכויות כחברים מן המניין, להוציא הזכות לבחור או להיבחר למוסדות החברה.

חבר נלווה

הינו חבר בהסתדרות הרפואית בישראל, בעל תואר מומחה ישראלי או במעמד מתמחה במקצוע אחר פרט לרפואת עור ומין אשר הינו בעל עניין מיוחד בכירורגיה דרמטולוגית או בשטח מדעי קרוב. לחבר נלווה כל הזכויות של חבר  מן המניין פרט לזכות ההצבעה ופרט לזכות לבחור או להיבחר לתפקיד כלשהו בחברה או במוסדותיה.

חבר שלא מן המניין

הינו מדען, חוקר או חבר מהמקצועות הפרה רפואיים אשר יש לו עניין מיוחד בנושא הכירורגיה הדרמטולוגית. הוא ייהנה  מכל זכויות החברות פרט לזכות ההצבעה והזכות לבחור או להיבחר לתפקיד כלשהו בחברה או במוסדותיה.

חבר כבוד

כחבר כבוד יבחר מועמד אשר הומלץ על ידי הועד המנהל ונבחר על ידי האסיפה הכללית. הוא יכול להיות מהארץ או מחו"ל. הוא ייהנה מכל זכויות החברות פרט לזכות ההצבעה והזכות לבחור או להיבחר לתפקיד כלשהו בחברה או במוסדותיה. הוא לא ישלם מס חבר או דמי השתתפות בכנסים. חבר כבוד אינו חייב להיות חבר בה.ר.י.

4.2 נוהלי קבלה:

4.2.1 טפסי בקשה להתקבל בחברה הישראלית לכירורגיה דרמטולוגית יוגשו למזכיר החברה לפחות 30 ימים לפני הפגישה העסקית הבאה של החברה.

4.2.2 המבקש להתקבל כחבר יגיש למזכיר החברה טופס בקשת חברות בצרוף תצלומי תעודת המומחיות ורישיון לעסוק ברפואה בישראל וכן המלצה משני חברי החברה .

4.2.3 כועדת הקבלה ישמש הועד המנהל. כל בקשה לקבלה תועבר לועדת הקבלה ע"י מזכיר החברה. תפקידה לבדוק כל בקשה ולהביא בפני מליאת החברה את המלצותיה.

4.2.4 המבקש להתקבל כחבר יגיש למזכיר החברה טופס בקשת חברות בצרוף תצלומי תעודת המומחיות ורישיון לעסוק ברפואה בישראל וכן המלצה משני חברי החברה.

4.2.5 קבלת מועמד לחברות מסוג כלשהו ובכללה חברות כבוד חייבת להיות ברוב של שני שלישים של חברי האסיפה הכללית.

4.2.6 על הועד לנמק את החלטתו במידה והחליט לדחות את הבקשה ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו וכן מתן אפשרות ערעור על החלטת הועד.

סעיף 5 : זכויות וחובות

כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים ארציים או אזוריים של החברה. השתתפות באסיפה הכללית והזכות להיבחר למוסדות החברה שמורה לחברים מן המניין בלבד. הועד רשאי לאסור על חבר המפגר בתשלום מסיו להשתתף באסיפה הכללית ובבחירות.

על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות החברה.

הארגון הפנימי

סעיף 6: מוסדות החברה:

אסיפה כללית

הועד המנהל: יושב ראש (יו"ר), , מזכיר, גזבר ושני חברים נוספים. הועד המנהל ישמש גם כועדת קבלה.

ועדת בקורת ( 3 חברים).

6.1 אסיפה כללית

6.1.1 תתקיים אחת לשנה.  מועד האסיפה ומיקומה יקבעו על ידי הועד המנהל.

6.1.2 הועד המנהל ישלח הזמנות לכל החברים לפחות 30 ימים לפני מועד כינוסה של האסיפה. סדר היום המנהלי ו/או המדעי יפורסם על ידי הועד המנהל. נושא שאינו בסדר היום לא יועלה אלא אם האסיפה החליטה על כך ברוב קולות המשתתפים.

6.1.3 האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית מחברי החברה בעלי זכות הצבעה.  אם בזמן שנקבע אין מנין חוקי כנ"ל, תדחה האסיפה הכללית למשך שעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.  זכות ההצבעה שמורה לחברים מן המנין בלבד.

6.1.4 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים בעלי זכות ההצבעה (למעט בחירה למוסדות החברה).

ההצבעות תהיינה בהרמת ידיים.  אלא אם כן נדרשת הצבעה חשאית על ידי 10% מהמשתתפים. הצבעה על הוצאת חבר תהיה חשאית.   במידה והדעות בהצבעות תהיינה שקולות- יכריע היו"ר.

6.1.5 תפקידי האסיפה הכללית :

קבלת דו"ח על פעילות ההנהלה כולל דו"ח כספי

בחירה נפרדת של יו"ר וחברי הועד המנהל אחת לשלוש שנים. בחירות באמצעים אלקטרוניים לא יתבצעו בהכרח במסגרת האסיפה הכללית.

בחירת חברי כבוד, חברים חדשים וביטול חברות

נושאים אחרים על סדר היום

6.1.6 אסיפה כללית מיוחדת: מזומנה רק על ידי חברי הועד המנהל או בכתב על ידי לפחות 20% מהחברים מן המניין של החברה.   הזמנה לחברים תשלח לפחות 30 (שלושים) ימים לפני כינוסה של אסיפה זו.  אסיפה זו תהיה חוקית באותם תנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.

6.2 הועד המנהל

6.2.1 יו"ר החברה: יו"ר החברה ייבחר ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות ההצבעה, למשך שלוש שנים ולא יוכל לכהן יותר משלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות. היו"ר חייב להיות חבר מן המניין. תפקידו לייצג את החברה בפני גורמים מקצועיים ושאינם מקצועיים בארץ ובחו"ל.  בהיעדרו ימלא את מקומו מזכיר החברה.

6.2.2 גזבר החברה: יבחר על ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות.  הגזבר יהיה אחראי לגבית דמי החבר וניהול חשבונות החברה. מתפקידו להגיש לוועד החברה ולאסיפה הכללית דו"ח בנוגע לפעילות זו.  בהעדרו ימלא מקומו יו"ר החברה או המזכיר.

6.2.3  מזכיר החברה ייבחר ע"י הועד  ומבין חבריו  ברוב קולות.  מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות החברה והועד, לבצע את התכתבויות החברה, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם ועליו להודיע לחברים על פגישות, אספות ותורנויות. בהיעדרו ימלא את מקומו יו"ר החברה או הגזבר.

6.2.4 חברי הוועד המנהל ייבחרו למשך שלוש שנים ולא יוכלו לכהן יותר משלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות. חבר ועד שמילא את מכסת הקדנציות יוכל להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ללא תקופת צינון. תפקיד הועד המנהל הוא לדאוג להגשמת מטרות החברה. הועד המנהל יבחר מתוכו את מזכיר החברה וגזבר החברה. היו"ר יכנס את הועד המנהל מפעם לפעם ויקבע את סדר היום. כל חברי הועד המנהל הנבחרים חייבים להיות נוכחים באולם בשעת הבחירה. כחבר ועד לא יוכל להיבחר חבר שלא נכח באסיפה הכללית אלא אם נבצר הדבר ממנו מסיבות בריאותיות בלבד.

בישיבת הועד המנהל חייבים להשתתף לפחות 3 חברים כדי שהחלטותיו תהיינה חוקיות. אם נבצר מחבר הועד המנהל להשלים את כהונתו מכל סיבה שהיא, יצורף לוועד המנהל החבר הבא בתור לפי סדר ההצבעה. חבר ועד החברה שנעדר מארבע ישיבות רציפות, ללא סיבה סבירה, ייחשב כמתפטר מתפקידו ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה ותינתן לו ההזדמנות לטעון את טענותיו בפני הועד. פחת מספר חברי הועד המנהל לפני תום תקופת כהונתם עד למטה משלושה חברים, יכנסו חברי הוועד הנותרים בתוך 60 יום, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הוועד.
הוועד יתעד את החלטותיו, והנימוקים שבצידן, בפרוטוקולים כתובים. ועד החברה לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או שאינה מתיישבת עם תקנונה, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של הר"י. חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לחברה, אולם רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך החלטת הועד, המעוגנת בפרוטוקול ישיבה והמצאת קבלות וחשבוניות.
הועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש ע"י האסיפה הכללית של החברה. אסיפה כללית רשאית להחליף את הוועד לפני תום כהונתו ברוב של שני שליש מבעלי זכות ההצבעה.6.2.5 לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום כהונת הועד המנהל היוצא ישלחו טפסי בחירות לחברי החברה בדואר. החברים יציעו מועמדים ליו"ר ולארבעה חברי ועד מנהל. שמות המועמדים יועלו להצבעה בבחירות באסיפה הכללית או במערכת הבחירות האלקטרונית שפותחה ע"י הר"י. הבחירות יתנהלו בהתאם לנוהל הבחירות המצורף לתקנון זה.

6.3 ועדת ביקורת

תמנה 3 חברים שיבחרו על ידי האסיפה הכללית. תפקידי הועדה הם לבדוק את ענייניה הכספיים של החברה, תקינות ותקפות החלטותיה.

סעיף 7: חובות נושאי משרה

נושאי משרה בחברה חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי החברה וכלפי הר"י.

סעיף 8:  ניגוד עניינים

נושא משרה בחברה, שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או בניגוד לטובת החברה ו/או הר"י - רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.

ככלל, הסמכות להעביר חבר ועד או חבר ועדת הביקורת שנבחר באסיפה הכללית מתפקידו מסורה לאסיפה הכללית. הסמכות להעביר את המזכיר או הגזבר מתפקידיהם ככאלה מסורה לוועד החברה בהחלטה מנומקת, שנתקבלה ברוב קולות.

על החלטת האסיפה הכללית או ועד החברה ניתן לערער בפני בית הדין של הר"י, והחלטתו תהיה סופית.

סעיף 9: מיסי חברה

גובה מיסי החברה יקבע על ידי הועד המנהל. שעור מיסי החבר יקבע באשור הועד המרכזי של הר"י וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אשור מוקדם של הר"י.   הועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת ובלבד שיקבל על כך אשור של רוב האסיפה כללית ובאישור הועד המרכזי של הר"י.

7.1 חבר כבוד פטור מתשלום מיסי חבר.

7.2 יו"ר החברה, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של החברה בתקופת כהונתם.  על המחאות החברה להיות חתומות ע"י שני מורשי חתימה.7.3 מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא (כגון יציאה לחו"ל) - תבוטל חתימתו בחשבון החברה בבנק, וּועד החברה ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.

7.4 העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי חתימה בחברה לאחר הליך בחירות, יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות, ובתוך 30 ימים, לכל המאוחר, לאחר מועד קיומן. (במקרה שהוגש ערעור על תוצאות הבחירות, תתבצע החלפת מורשי החתימה עד 30 יום ממועד קבלת ההכרעה הסופית בעניין התוצאות).

סעיף 10: הפסקת חברות

8.1 הפסקת חברות יכולה להיות:

א)לפי בקשה בכתב מחבר לוועד החברה.

ב) עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י.

8.2 הועד רשאי להוציא חבר מהחברה במקרים הבאים:

אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות קבלת החבר

אם לא שילם דמי חברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לחברה למרות שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב ושחלפו לפחות 30 יום בין אזהרה לאזהרה.

אם שוכנע הועד כי החבר הפר את משמעת החברה או את תקנות החברה ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לחברה בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על ידי בית משפט מוסמך או ועדת אתיקה של הר"י

8.3 בכל מקרה בו תעמוד שאלת הוצאת חבר מן החברה, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו.  במידה שהחליט הוועד על הוצאת החבר יודיע לו על כך בכתב.

8.4 החבר רשאי לערער על החלטה זו בפני וועדת הביקורת תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על ידי הוועד.

8.5 וועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית של החברה או לאשר את החלטת הוועד. החבר יהיה רשאי לערער על החלטה זו בפני בית הדין של הר"י.

8.6 האסיפה הכללית רשאית, ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר בחברה.  הודעה על דיון זה תישלח לחברים לפחות 30 יום טרם מועד האסיפה.

סעיף 11: שינויים בתקנון

1 9. תקנון החברה יאושר על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל

9.2 כל הצעה לשינוי בתקנון תובא בכתב על ידי הוועד ותופץ לחברים לפחות 30 יום טרם מועד האסיפה כללית.

9.3 שינויים בתקנון יתקבלו בהצבעה של חברי האסיפה הכללית ברוב רגיל

9.4 שינויים בסעיפים הדנים בשם, תוקף וסמכויות החברה ומטרותיה, יתקבלו בהצבעה של חברי האסיפה הכללית ברוב של שני שלישים מהנוכחים בה.

9.5 שינויים מוצעים יובאו לדיון בפני האסיפה הכללית, ושינויים שהתקבלו ברוב הדרוש יצויינו במפורש בפרוטוקול האסיפה, ויקבלו את אישור היועץ המשפטי בהר"י, בטרם ייכנסו לתוקף. ועד החברה ידאג להעביר להר"י תקנון מעודכן, הכולל את כל השינויים שנתקבלו ואושרו.

סעיף 12: פרוק החברה

10.1 הוועד יוכל להביא בפני האסיפה הכללית הצעה לפירוק החברה. על הוועד להמציא הצעה זו לחברים לפחות 30 יום טרם מועד כינוס האסיפה הכללית.

10.2 החלטה על פירוק החברה תוכל להתקבל אך ורק ברוב של 75% מן החברים מן המניין הנוכחים באסיפה.

10.3 במקרה של פירוק החברה יועבר כל רכושה אל הוועד המרכזי של הר"י אשר יעבירנו, על פי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לחברה.

 סעיף 13: פרשנות

סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר"י, וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר"י.

כל הנאמר בתקנון זה, הנכתב בלשון זכר, מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.

נוהל בחירות בחברה

1. הבחירות לחברה יהיו ישירות ונפרדות ליו"ר ולחברי הוועד המנהל.

2. 90 ימים טרם עריכת בחירות בחברה, ימנה ועד החברה ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים, שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה בחברה.

3. ועדת הבחירות תיידע את כל חברי החברה בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או לתפקיד חבר בוועד החברה, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד הבחירות.

4. הבחירות יהיו חשאיות. הוועד וּועדת הבחירות יקבעו את אופן הבחירות כבחירות אישיות במסגרת האסיפה הכללית או, לחלופין, כבחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה לשם כך בהר"י.

5. ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות החברה, על-פי הקריטריונים המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון החברה.

6. לא יאוחר מ-30 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול את סדרי הבחירות בהתאם לאופן שנקבע. בבחירות אישיות תכלול ההזמנה לפחות את סדר היום, כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים. בבחירות אלקטרוניות תכלול ההזמנה לפחות את ציון הימים והשעות שבהם ניתן יהיה לבחור באמצעות המערכת, הפניה להסבר על השימוש במערכת ושמות המועמדים בצירוף מצעם.

7. על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לחברה לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.

8. בתקופת הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.

9. עם סגירת הקלפיות או סגירת המערכת האלקטרונית, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות, או תקבל לידיה את תוצאות ההצבעה (בהתאמה). בספירה ידנית, רשאי כל מועמד לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.

10. במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על-ידי הגרלה או על-ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.

11. חבר שנבחר כיו"ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים, על-פי בחירתו, למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.

12. אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה כפי שקבוע בתקנון החברה, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על-פי דרישת 20% לפחות מהחברים בעלי זכות ההצבעה בחברה.

13. ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך עשרה ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי החברה ולהר"י.

14. התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון החברה.

15. ערעור על מהלך הבחירות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחירות לוועדת הבחירות של החברה. על החלטת ועדת הבחירות להינתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הערעור. ערעור על החלטת ועדת הבחירות יוגש ליועץ המשפטי בהר"י תוך שבעה ימים ממועד קבלת החלטת ועדת הבחירות, והכרעתו תהיה סופית.